benefia_logo.jpg

Ubezpieczenia

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZA POJAZDU (OC)

Obowiązek zawarcia umowy OC
OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, obowiązek zawarcia umowy dotyczy:

  • posiadacza pojazdu mechanicznego zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym przed jego rejestracją od chwili wprowadzenia pojazdu do ruchu.

Warunki zawarcia umowy OC
Warunki, na jakich jest zawierana umowa ubezpieczenia określone zostały w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 ze zmianami).

Okres objęty umową OC
Umowę ubezpieczenia OC zawiera się na okres 12 miesięcy. Wyjątkiem jest „ubezpieczenie krótkoterminowe” zawierane na minimum 30 dni w poniższych przypadkach:

  • pojazdy zarejestrowane czasowo,
  • pojazdy zarejestrowane za granicą,
  • pojazdy wolnobieżne,
  • pojazdy historyczne.

Potwierdzeniem zawarcia umowy jest dokument ubezpieczenia (np. polisa). Ubezpieczenie chroni interes majątkowy ubezpieczonego w przypadku, gdy wyrządzi on szkodę ruchem pojazdu innym osobom. Dotyczy to zarówno szkód w majątku (np. pojeździe), jak też na osobie poszkodowanego.

Zakres terytorialny
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.

Suma gwarancyjna
Suma gwarancyjna, do wysokości której wypłaca się odszkodowania, nie może być niższa niż równowartość w złotych polskich (PLN) kwoty:

  • w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 € w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 € w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

W przypadku szkód spowodowanych w innych krajach ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zapewnia zakres ochrony ubezpieczeniowej wymagany przez prawo państwa, na terytorium którego doszło do zdarzenia, lub określony w ustawie, w zależności od tego, który z tych zakresów jest szerszy.

Zmiana posiadacza pojazdu
W przypadku przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu na nowego posiadacza umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie.

UBEZPIECZENIE CASCO POJAZDÓW LĄDOWYCH – AUTOCASCO (AC)

Ubezpieczenie AC chroni interes majątkowy ubezpieczonego w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu i ewentualnie elementów jego wyposażenia (w zależności od zakresu ubezpieczenia).

Przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczamy pojazdy podlegające rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz posiadające aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym, których okres eksploatacji nie przekracza 15 lat.

Okres ubezpieczenia
Umowę ubezpieczenia AC zawiera się na okres 12 miesięcy.

Zakres terytorialny
Ubezpieczenie AC obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium wszystkich krajów Europy, a także Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu. Na terytorium Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy ubezpieczenie nie obejmuje ryzyka kradzieży pojazdu.

Suma ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu z dnia zawarcia umowy.

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIERUJĄCEGO I PASAŻERÓW POJAZDU – NNW

Ubezpieczenie NNW zapewnia poszkodowanym w wypadku pojazdu rekompensatę finansową w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, jeśli powodują one trwały uszczerbek na zdrowiu.
Ubezpieczenie NNW jest w szczególności przydatne kierowcy pojazdu, gdyż w razie wypadku, którego jest sprawcą, nie jest on objęty ubezpieczeniem OC.

Okres ubezpieczenia
Umowę ubezpieczenia NNW zawiera się na okres 12 miesięcy.

Zakres terytorialny
Ubezpieczenie NNW obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terytorium wszystkich krajów Europy, a także Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu.

Suma ubezpieczenia
Ubezpieczający we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia sam może określić wysokość sumy ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI - BENEFIA RODZINA II

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów przygotowaliśmy produkt mieszkaniowy pod nazwą Benefia II. Ofertę kierujemy do osób ceniących sobie komfort i wygodę oraz wartość wolnego czasu.

Ubezpieczenie Benefia Rodzina II mogą zawrzeć osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami ubezpieczonego mienia.

W przypadku ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, home assistance, medical assistance ochroną objęte moga być osoby fizyczne pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z Ubezpieczającym.

Benefia Rodzina II to pakiet, w ramach którego dostępne są następujące rodzaje ubezpieczeń:
- ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
- ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rozboju
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
- ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia lub pęknięcia
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od uszkodzeń
- ubezpieczenie Home Assistance
- ubezpieczenie Medical Assistance

Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie będące w posiadaniu Ubezpieczonego:
- dom mieszkalny wraz ze stałymi elementami lub
- mieszkanie i pomieszczenie gospodarcze wraz ze stałymi elementami oraz miejsce parkingowe
- budynki gospodarcze wraz ze stałymi elementami
- ruchomości domowe

Nasza oferta pozwala także objąć ochroną ubezpieczeniową nieruchomość w czasie budowy.

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na 12, 24 lub 36 miesięcy.

 

 

glasbud logo

 

 

O nas

Nasze Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Glasbud" jest znanym i cenionym sprzedawcą stolarki okiennej i drzwiowej z PCV. Firma została założona w 1995 roku. Przez ponad 25 lat istnienia na rynku wyrobiła sobie dobrą renomę.

Szybki kontakt

GLASBUD

ul. Żeromskiego 44 E
58-260 Bielawa
tel.: 0048 74 833 33 25
mob.: +48 505 940 440
e-mail: glasbud@gmail.com

Jesteśmy też na

facebook